7 września 1949 roku – wydanie orzeczenia dotyczącego sprawy „przejęcia na własność Skarbu Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R., położonego we wsi Cieszyn, gminy Skierbieszów, pow. zamojskiego” przez ówczesnego starostę zamojskiego K. Głębskiego. Powyższe orzeczenie dotyczyło stwierdzenia, iż w 1945 roku zostało przejęte 694, 475 ha gruntów rolnych, wód oraz lasów, a także zabudowania, inwentarz żywy i martwy na rzecz własności skarbu państwa. W wyniku komasacji przejęty obszar ten został włączony do istniejącego obszaru scalenia gruntów w mieście Cieszyn, co skutkowało utworzeniem strefy gruntów o powierzchni 629,5294 ha, których właścicielem został skarb państwa. Mienie zostało odebrane łącznie 107 rodzinom z terenu Grabowca, co zostało przedstawione w orzeczeniu z 1949 roku. Wykaz osób, które zostały pokrzywdzone wkrótce zostanie umieszczony w “Grabowieckim Słowniku Biograficznym”.

Dodaj komentarz